Isnin, 16 November 2015

PENGURUSAN INSAN DALAM SEKTOR PERHOTELAN SECARA ISLAM


Deskripsi Tentang Pengurusan Insan

Pengurusan insan amat penting dalam sesebuah organisasi kerana ia merupakan penentu bagi kemajuan sesebuah organisasi. Dalam sektor perhotelan, pengurusan insan berkait rapat dengan empat perkara asas iaitu tanggungjawab, etika, adab dan akhlak. Hal ini kerana, sektor perhotelan menawarkan produk secara perkhidmatan kepada pengunjung yang mana aspek pengurusan insan dalam sesebuah hotel akan mengambarkan imej organisasi yang cuba ditonjolkan bergantung kepada konsep sesebuah hotel. Konsep hotel di Malaysia terbahagi kepada dua bentuk. Pertama konsep hotel konvensional dan kedua konsep hotel patuh syariah. Antara elemen utama yang membezakan kedua-dua konsep hotel ini adalah elemen pengurusan insan.

Bagi konsep hotel konvensional, pengurusan yang diguna pakai adalah pengurusan lazim. Pengurusan lazim lebih menekankan material, keuntungan, potensi dan imej sesebuah hotel tanpa mengambil kira aspek spiritual. Matlamat utama dalam pengurusan lazim adalah untuk mendapatkan keuntungan. Justeru, pelbagai strategi akan dirancang, disusun, diatur dan dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut selari dengan definisi pengurusan yang dikeluarkan oleh Fadhilah Mansor (2006). Menurut beliau, pengurusan ditakrifkan sebagai proses untuk mendapatkan modal atau menggemblengkan segala input di dalam sesebuah organisasi dengan cara paling optimum untuk mencapai objektif organisasi.

Dari perspektif pengurusan Islam, pengurusan yang diatur dalam organisasi harus mengikut syariat Islam. Meskipun dari segi operasional, pengurusan Islam dilihat seolah-olah hampir sama dengan konvensional, namun pada hakikatnya ia berbeza, khususnya dari segi falsafah pengurusan. Falsafah ini juga yang merupakan asas kepada sistem pengurusan Islam yang bersumberkakan kepada al-Qur’an dan hadis. Falsafah inilah yang kemudiannya membawa kepada matlamat dan pelaksanaan pengurusan insan yang lebih holistik dan bukannya terlalu mementingkan kepada keuntungan dengan menidakkan aspek nilai, moral dan kesucian.

Justeru, pengurusan insan dalam sektor perhotelan secara tidak langsung mempamerkan corak pengurusan yang diguna pakai sama ada pengurusan konvensional ataupun pengurusan Islam. Antara kriteria pengurusan insan dalam konsep hotel konvensional dan konsep hotel patuh syariah adalah menutup aurat. Lazimnya bagi konsep hotel konvensional, kakitangan yang bekerja dalam organisasi hotel tidak digalakkan menutup aurat kerana setiap kakitangan hotel perlu mematuhi kod pakaian yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan tidak kira kakitangan tersebut Muslim atau sebaliknya. Hal ini kerana, polisi hotel bagi kod pemakaian di peringkat antarabangsa telah diseragamkan. Oleh yang demikian, konsep hotel patuh syariah, membuat anjakan paradigma dengan membentuk acuan pengurusan daripada akar umbi Islam yang sebenar.

Pengurusan Insan Dari Perspektif Islam

Konsep hotel konvensional boleh diubah kepada konsep hotel patuh syariah apabila pihak pengurusan hotel menghayati ajaran Islam yang sebenar, iaitu bersumberkan al-Quran dan hadis serta kembali mencontohi keupayaan dan kegemilangan kepimpinan Islam terdahulu, khususnya Rasulullah SAW dan para khalifah. Ajaran Islam telah diterjemahkan di dalam pengurusan yang cemerlang dan gemilang sehingga begitu dikagumi dan berkemampuan mengurus dua pertiga daripada muka bumi ini. Kesannya lahirlah tamadun yang gemilang di era itu seperti tamadun-tamadun awal Islam di Madinah, Bani Umaiyyah di Damsyik dan Andalus serta Bani Abassiyah di Baghdad. Bagaimanapun setelah kejatuhan kerajaan Bani Uthmaniyah, penjajahan telah membelenggu umat Islam dan melenyapkan kegemilanagan tersebut. Sektor ekonomi, politik, sosial dan pendidikan yang menjadi teras umat Islam telah diatur dan dicatur sepenuhnya oleh penjajah termasuklah minda dan pemikiran yang telah dijajah tanpa disedari termasuk juga dalam penggubalan polisi sektor perhotelan secara konvensional. Natijahnya, kakitangan Muslim yang bekerja dalam sektor perhotelan perlu memakai pakaian yang membuka aurat, menghidangkan minuman keras, melayanani pengunjung tidak kira lelaki atau perempuan, membiarkan pengunjung membuat maksiat secara terbuka, menghidangkan makanan yang tidak halal dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, polisi bagi konsep hotel konvensional dalam pengurusan insan khususnya dari sudut kerohanian kurang ditekankan kerana kualiti dalam perkhidmatan diberi keutamaan. Sesungguhnya Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Dan demi sesungguhnya Kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari segala jenis contoh bandingan; dan sememangnya manusia itu, sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya.”
                                                                                                    (Surah al-Kahfi 18:54)

Pengurusan insan secara Islam khususnya bagi konsep hotel patuh syariah perlu memastikan budaya kerja seperti konsep hotel konvensional ini tidak berlaku. Etika kerja yang disulami dengan keperibadian yang tinggi, berakhlak mulia dan mempunyai adab yang sopan akan mencerminkan diri seseorang pekerja hotel yang unggul sekali gus menjamin kualiti perkhidmatan berkualiti.

Ibadah Asas Dalam Pengurusan Insan

Kerangka pengurusan insan dalam sektor perhotelan menurut Islam bukan hanya berpaksikan kepada kemahiran fizikal, bakat dan ilmu pengetahuan semata-mata malah ianya melibatkan elemen kerohanian yang tidak mampu dilihat oleh pancaindera pihak pengurusan. Elemen kerohanian hanya boleh diukur melalui aspek ibadah. Ibadah terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama, ibadah asas. Kedua ibadah khusus dan ketiga ibadah umum. Ibadah asas adalah perkara-perkara wajib yang perlu dilakukan oleh semua orang Islam termasuk pada waktu bekerja iaitu solat dan puasa. Ibadah asas ini adalah rukun iman dan rukun Islam yang menjadi pegangan kepada semua orang Islam. Selain itu, ibadah khusus adalah perkara-perkara sunat yang amat dituntut untuk dilakukan seperti berzikir, berselawat dan bersedekah manakala ibadah umum pula adalah perkara-perkara yang perlu dikakukan bagi memenuhi keperluan hidup seperti belajar, bekerja, berniaga dan sebagainya. Ketiga-tiga bahagian ibadah ini merupakan rangkuman daripada fardhu ain dan fardhu kifayah bagi semua orang Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Dalam konteks pengurusan insan, ketiga-tiga bahagian ibadah ini perlu di ambil kira bagi memastikan pekerjaan yang dilakukan khususnya kakitangan Muslim bukan sekadar untuk memenuhi objektif dan matlamat organisasi hotel malah matlamat utama dalam Islam adalah beroleh kerdhaan dari Allah SWT (mardhatillah). Sesunguhnya Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Sesungguhnya Tuhanmulah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan Ia juga yang menyempitkannya (menurut yang demikian). Sesungguhnya Ia Maha Mendalam pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya”
                                                                                                     (Surah al-Israa’ 17:30)

Oleh itu, pengurusan insan dalam sektor perhotelan secara Islam perlu mengambil kira dua perkara penting yang menjadi tonggak kejayaan sesebuah organisasi iaitu hal keduniaan dan alam akhirat. Walaupun sesebuah hotel itu telah mendapat nama, imej yang baik, keuntungan yang tinggi serta dikenali dalam pasaran dunia, namun pihak organisasi hotel harus sedar bahawa disebalik keuntungan yang diperoleh kesemua rezeki dan kejayaan tersebut adalah datang daripada Allah SWT.

Selain itu, berdasarkan ketiga-tiga elemen ibadah tersebut, boleh dihubungkan dengan tiga perkara utama iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (hablumminallah), hubungan manusia dengan manusia (hablumminannas) dan hubungan manusia dengan sumber alam (hablumminnas). Dalam konsep hotel patuh syariah, hubungan manusia dengan Allah SWT tidak ditinggalkan apabila pihak organisasi hotel menyediakan kemudahan lengkap seperti surau untuk kakitangan dan pengunjung Muslim menunaikan solat. Bukan itu sahaja, malah kelengkapan solat seperti sejadah, telekung dan ruang mengambik wudhuk juga disediakan. Justeru, tidak ada sebarang alasan kakitangan Muslim tidak menunaikan ibadah solat ketika waktu bekerja.

Seterusnya, hubungan manusia dengan manusia. Ia berkait rapat di antara hubungan pekerja dengan pekerja dan hubungan pekerja dengan pengunjung hotel. Hubungan pekerja dengan pekerja atau pihak atasan merupakan sesuatu perkara penting dalam organisasi hotel. Pihak pengurusan perlu memastikan medium penyampaian maklumat diterima oleh semua kakitangan hotel sama ada melalui komunikasi secara terus atau mengggunakan alat komunikasi seperti emel, telefon, dan pesanan ringkas. Hal ini kerana, pengurusan insan dalam sektor perhotelan tidak akan berlaku secara efisen jika medium penyampaian maklumat tidak diterima dengan baik. Melalui penyampaian maklumat yang berkesan terutama pihak atasan dalam memberikan arahan kepada kakitangan bawahan akan mendorong perlaksanaan kerja tersebut dilakukan dengan penuh berhemah, bertanggungjawab dan lancar. Selain itu, kerjasama dalam kumpulan juga akan mudah terbentuk dengan mencapai kata sepakat membuat sesuatu tugasan seperti di bahagian kulineri, di bahagian penyediaan makanan dan minuman serta di bahagian kaunter hadapan. Dalam sektor perhotelan, selain dari perkhidmatan kemudahan yang lengkap, perkhidmatan dalam memberi layanan yang baik kepada pengunjung yang menginap di hotel juga akan diberikan oleh kakitangan hotel secara tidak langsung.  Hal ini penting bagi memastikan pengunjung berasa gembira dan selesa dengan perkhidmatan layanan yang diberikan. Oleh hal yang demikian, hubungan pekerja dengan pengunjung secara tidak langsung akan mendorong pekerja tersebut menjadi seorang yang ramah, bertolak ansur, penyabar dan berbudi bahasa.

Bagi hubungan manusia dengan alam sekitar pula, ia melibatkan dari sumber alam semula jadi dan sumber alam secara fizikal. Sumber alam semula jadi dalam sektor perhotelan adalah sumber atau persekitaran yang menjadi faktor utama pengunjung memilih sesebuah hotel seperti terletak di tepi pantai, pemandangan gunung-ganang dan sebaginya. Kesemua sumber alam semula jadi ini adalah ciptaan dari Allah SWT dan manusia terutama pengurusan dan kakitangan hotel perlu mamastikan sumber alam ini terpelihara dan terjaga daripada kejahatan manusia sendiri. Selain itu, sumber alam secara fizikal dalam sektor perhotelan adalah berkait rapat dengan fasiliti, alatan, reka bentuk bangunan hiasan dalaman dan lain-lain yang dicipta oleh manusia untuk memenuhi keperluan dan kehendak organisasi hotel. Hubungan manusia dengan alam sekitar adalah saling berkait dalam pengurusan insan. Hal ini kerana, dalam pengurusan insan secara Islam, setiap fungsi sumber alam perlu diketahui dan difahami terlebih dahulu sebelum mengendalikan sumber alam tersebut. Sebagai contoh, dalam penyediaan makanan dan minuman, Islam amat menitik beratkan kebersihan dan kehalalan sumber makanan tersebut. Bagi memastikan makanan dan minuman yang disediakan itu halal dan selamat untuk di makan, pemprosesan, alatan yang diguna pakai dan bahan-bahan masakan perlu mengikut garis panduan mengikut hukum syarak. Minuman beralkohol seperti arak sama sekali tidak dibenarkan dihidang atau dicampurkan dalam makanan terutama untuk dihidangkan kepada pengunjung Muslim. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk….”
                                                                                         (Surah al-A’raf 7:157)

Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, elemen kerohanian dan elemen material perlulah bersepadu dalam pengurusan insan berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ibadah merupakan tunjang utama kerana manusia mestilah sentiasa hidup dengan beribadah kepada Allah SWT disamping melakukan pekerjaan untuk memenuhi keperluan hidup sebagai mana firman Allah SWT yang bermaksud
     “Tidak Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.
                                                                                         (Surah adz-Dzaariyaat 51:56)

Dengan menjadikan ibadah sebagai alat panduan dapat melaksanakan peranannya mengikut ketetapan,Allah SWT iaitu menjadi hamba dan khalifah-Nya.

Bibliografi

Fadillah Mansor (2006). Kualiti Kerja dalam Organisasi: Tinjauan dari Perspektif Pengurusan Islam dalam Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (eds.), Dimensi Pengurusan Islam, Mengurus Kerja dan Mengurus Modal Insan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, hlm 45.
Mohd. Shukri Hanapi (2012). Tasawur pembangunan dalam al-Qur’an: Kajian
Tafsir    Mawdu’iy. Tesis Doktor Falsafah yang diserahkan kepada   Pusat Kajian    Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Tidak Diterbitkan.
Haron Din (1992).  Tasawwur Islam. Selangor: HIZBI, Shah Alam.


Ahad, 26 April 2015

Akhlak Pembentukan Ummah Dalam Hospitaliti Islam

Akhlak merupakan perkara penting yang ditekankan dalam Islam. Keperibadian atau sikap seseorang menggambarkan akhlak yang baik atau sebaliknya. Antara ciri nabi Muhammad SAW dilantik menjadi rasul adalah kerana baginda mempunyai keperibadian dan akhlak yang baik. Justeru, baginda sentiasa menunjukkan sifat-sifat yang baik kepada umatnya supaya boleh menjadi contoh dan ikutan. Dalam hospitaliti Islam, akhlak merupakan sebahagian elemen yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SWT kerana ia melibatkan hubungan sesama manusia.

Perkataan hospitaliti dipinjam daripada bahasa inggeris iaitu ‘hospitality’ yang membawa maksud layanan baik terhadap tetamu atau layanan baik terhadap orang asing. Pengertian hospitaliti ini sebenarnya menekankan adab melayani tetamu berdasarkan akhlak tertentu. Berdasarkan akhlak dalam hospitaliti Islam, adab melayani tetamu perlu dilakukan dengan rasa gembira, peramah, mudah membantu dan ikhlas dari hati.

Pembentukan ummah melalui akhlak dalam hospitaliti Islam pula merupakan sesuatu perkara yang secara tidak langsung menjadi pemerhatian dan penilaian yang dibuat oleh tetamu. Ia meliputi dua pihak utama  iaitu pelayan dan tetamu. Kehadiran tetamu kebiasaannya kerana sebab-sebab tertentu seperti menziarah, mengunjung, melancong, musafir dan sebagainya. Pembentukan ummah ini akan terjadi apabila akhlak yang ditunjukkan oleh pelayan dapat menarik perhatian tetamu sekaligus mewujudkan perasaan persahabatan dan hubungan silaturrahim.  Melalui akhlak yang ditonjolkan kepada tetamu, mereka akan berasa kehadiran mereka diundang, selesa dan gembira. Dalam al-Qur’an merakamkan kisah tetamu Nabi Ibrahim (AS). Allah SWT berfirman yang bermaksud:

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Tatkala mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata “selamat sejahtera kepadamu!”. Ia menjawab “selamat sejahtera kepada kamu!”. (Sambil berkata kepada dirinya): mereka ini orang-orang yang tidak dikenali. Kemudian ia masuk kepada ahli rumahnya serta dibawa keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang). Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata “silalah makan”.

 (Surah al-Dhariyat 51:24)

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas telah menjelaskan tentang maksud hospitaliti Islam berkaitan akhlak yang baik. Antara contoh akhlak yang baik ialah memberi salam, menyambut tetamu dengan penuh hormat, mempersilakan duduk, serta menyediakan makanan yang istimewa. Kesemuanya ini dilakukan dengan kadar segera supaya tetamu tidak berasa kurang selesa. Apabila kedatangan tetamu disambut dengan baik, pembentukan ummah melalui sifat-sifat mahmudah yang ditonjolkan memberi impak kepada tetamu agar saling hormat-menghormati antara satu-sama lain. Justeru, akhlak yang baik dalam hospitaliti Islam amat penting supaya melalui perbuatan, percakapan dan tindakan dapat memudahkan urusan tetamu sekaligus mendapat keredhaan dari Allah SWT.

Pada zaman Rasulullah SAW, baginda sering melayani tetamu dengan menyediakan penginapan, makanan dan segala keperluan tetamu mengikut kemampuan yang ada. Walaupun pada zaman itu tidak ada kelengkapan yang cukup seperti menyediakan kipas angin, bantal, selimut, makanan yang beraneka lauk, namun baginda menerima kedatangan tetamu dengan berlapang dada serta memperlihatkan rasa kasih sayang, samada tetamu itu jauh atau dekat. Sifat kasih sayang tergambar dalam diri baginda apabila memberi makanan dan minuman, sentiasa memberi senyuman, menuturkan kata-kata yang sopan dan tidak ada tersurat nilai-nilai kasta. Kesemua sifat-sifat baginda di atas, terangkum dalam sebuah hadith Rasulullah SAW yang bermaksud:

"Dari Abu Hurairah (RA), bahawasanya Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tetamunya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah mempereratkan hubungan kekeluargaannya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah mengucapkan yang baik ataupun berdiam".

(Hadith diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

Memiliki akhlak yang baik seperti yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW adalah penting kerana sesungguhnya, Allah SWT tidak memandang kepada kedudukan, gelaran dan pangkat seseorang. Hal ini kerana, Allah SWT melihat kepada tiga perkara iaitu keikhlasan, niat dan ketakwaan seseorang hambanya dalam melayani tetamu. Dalam hospitaliti Islam, jika akhlak seseorang tidak baik iaitu memiliki sifat-sifat mazmumah maka pembentukan ummah tidak akan berlaku. Sifat-sifat mazmumah yang dimaksudkan ialah tingkah laku yang tidak sopan ketika berhadapan dengan tetamu. Apabila berhadapan dengan tetamu kelihatan muka tegang, kata-kata yang kurang sopan dan perasaan curiga. Jika perkara ini terjadi, maka tetamu yang hadir akan berasa sedih dan kecewa. Natijahnya akan menyebabkan, hospitaliti Islam akan dipandang buruk oleh tetamu yang terlibat secara amnya dan masyarakat umumnya.

Sebagai kesimpulanya, akhlak merupakan tunjang pembentukan ummah dalam hospitaliti Islam. Sifat-sifat yang baik melibatkan perbuatan dan percakapan perlu selari dengan keikhlasan hati. Melayani tetamu mengikut kemampuan merupakn sunnah Rasulullah SAW kerana apabila berlaku disebaliknya akan mengakibatkan bebanan dan kesusahan terhadap diri sendiri. Dalam aspek menerima kedatangan tetamu terbahagi kepada dua pihak iaitu tetamu yang dikenali (keluarga, sahabat, jiran dan masyarakat setempat) manakala tetamu yang tidak dikenali (pelancong, musafir, fakir-miskin dan lain-lain). Perbincangan kali ini adalah berbentuk umum yang mana diberi penekanan berkaitan akhlak yang baik dalam melayani tetamu mampu membentuk ummah yang baik. Justeru, akhlak yang baik perlu diterapkan dalam hospitaliti Islam supaya hubungan sesama manusia berada dalam keadaan harmoni disamping menjadi ibadah kepada Allah SWT.  Ahad, 12 April 2015

Isu Aurat Pekerja Wanita Dalam Industri Perhotelan


Entri kali ini membincangkan berkaitan aurat pekerja wanita dalam industri perhotelan pada masa kini. Berdasarkan blog saudara Mazidul Akmal Sidek (Wartawan Media) yang bertajuk Hotel, Paha dan Tudung (klik di sini) ada memperkatakan berkaitan isu aurat pekerja wanita di kebanyakkan hotel yang terkemuka bertaraf tiga,empat dan lima bintang. Isu ini sebenarnya telah lama dibangkitkan oleh rata-rata pekerja wanita yang beragama Islam, namun pihak pengurusan hotel tetap tidak bertolak ansur atas alasan polisi hotel tidak membenarkan wanita muslimah bertudung. Persoalannya jika benar isu ini berkaitan polisi hotel, mengapakah wanita muslimah sanggup menerima pekerjaan tersebut dan mendedahkan aurat mereka kerana pekerjaan tersebut? Apakah implikasi terhadap diri wanita muslimah apabila mereka mendedahkan aurat?

Sebelum itu, perbincangan ini akan lebih menarik apabila kita memahami definisi aurat dan hotel. 
Aurat ialah bahagian tubuh badan manusia yang wajib ditutup dari pandangan manakala hotel pula merupakan satu institusi yang mempunyai struktur organisasi yang tersendiri. Mejoriti hotel akan menyediakan pakaian seragam yang khusus atau mengenakan syarat untuk pekerja-pekerjanya bergantung kepada bahagian-bahagian tertentu. 

Bagi menjawab persoalan pertama, antara faktor yang mendorong wanita muslimah menerima pekerjaan tersebut walaupun terpaksa mendedahkan aurat adalah disebabkan taraf hidup yang semakin meningkat, pengangguran, tawaran gaji yang tinggi serta kurang kesedaran tentang agama Islam.

Firman Allah SWT yang bermaksud:


"Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaywajitaa menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya."
                                                                                                                            
(Surah an-Nur 24:31)  


Justeru, melalui ayat di atas dapat kita fahami bahawa Allah SWT memandang berat terhadap penjagaan aurat wanita daripada pandangan tiga golongan iaitu lelaki ajnabi, wanita bukan beragama Islam dan lelaki bukan beragama Islam. Oleh itu bagi menjawb persoalan ke dua pula, isu aurat bagi pekerja wanita muslimah dalam industri perhotelan khususnya akan terdedah dengan pelbagai manusia tidak kira budaya, agama dan bangsa. Implikasi dari aspek aurat ini terhadap wanita muslimah yang sanggup mendedahkan auratnya semata-mata untuk mencari sumber rezeki akan mengakibatkan tunjang agama yang dipegang menjadi goyah. Secara tidak langsung, ibadah pekejaan yang dilakukan tidak dikira sebagai ibadah. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2008), ibadah terbahagi kepada tiga bentuk. Pertama ialah ibadah asas (merangkumi penegakan rukun Islam dan Iman); kedua, amalan utama seperti amalan-amalan sunat; dan ketiga, ibadah umum seperti berkhidmat untuk masyarakat, bekerja, menuntu ilmu, menghormati ibu-bapa dan sebagainya). Dalam entri kali ini, ibadah umum bagi wanita muslimah yang bekerja di hotel sepatutnya mendapat ganjaran pahala dan keredhaan dari Allah SWT  tetapi sebaliknya apabila mereka sanggup mendedahkan aurat walaupun tanpa kerelaan. 


Seterusnya, aurat juga memberi implikasi terhadap akidah wanita muslimah. Pegangan akidah yang lemah akan mendorong wanita muslim membuat pertimbangan akal yang tidak tepat. Hal ini sejajar dengan persetujuan wanita muslimah dalam melaksanakan tanggungjawab kerja sehingga mengabaikan tanggungjawab menutup aurat yang disarankan agama Islam. Apabila akidah yang menjadi teras kepada pembentukan sahsiah diri seseorang muslimah diabaikan maka timbul pula kesan yang tidak baik terhadap hati (spiritual). Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud:


"Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan rasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan rasulNya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata".

(Surah al-Ahzaab 33:36)

Kesimpulannya, industri perhotelan sememangnya banyak membuka peluang-peluang pekerjaan dan terdapat bahagian-bahagian tertentu yang akan  disyaratkan supaya wanita muslimah perlu memakai pakaian sepertimana yang telah ditetapkan. Namun, wanita muslimah harus peka terhadap anjakan paradigma yang berlaku dalam industri perhotelan yang mana terdapat hotel-hotel bersifat Islami telah dibangunkan seperti TH Hotel dan De Palma. Aurat wanita muslimah secara umumnya tidak sepatutnya didedahkan bukan sahaja dalam pekerjaan berkaitan hotel bahkan semua pekerjaan yang meletakkan syarat supaya memakai pakaian (uniform) yang telah ditetapkan seperti pramugari, pembantu kedai (klik di sini)  dan  pembantu khidmat pelanggan (klik di sini).  Justeru, wanita muslimah disarankan untuk mengetahui implikasi yang akan berlaku terhadap diri kita terutama dalam aspek ibadah dan akidah.

Isnin, 6 April 2015

Kerjaya Dalam Sektor Perhotelan


Sumber

Industri perhotelan adalah berkait rapat dengan sektor pelancongan dan perdagangan kerana fungsinya adalah membekalkan tempat kediaman atau tempat persinggahan yang bersifat sementara kepada pengunjung-pengunjung. Pembangunan industri pelancongan yang begitu pesat dewasa ini memerlukan jumlah tenaga kerja yang besar bagi menyokong sektor-sektor perkhidmatan seperti perhotelan, restoran dan sebagainya. Kebelakangan ini, lambakan pekerja dalam industri hospitaliti berlaku. 

Ramaipekerja yang hendak bekerja dalam industri hospitaliti seperti perhotelan, restoran dan pelancongan. Ketiga-tiga industri tersebut adalah saling berkait rapat.Walaubagaimanapun, untuk bekerja dalam industri hotel pada hari ini memerlukan kelulusan yang setaraf dengan jawatan yang dipohon. Jumlah yang kecil bagi graduan lepasan hospitaliti seperti pengurusan hotel atau kulinari memberi masalah kepada industri hospitaliti untuk mewujudkan pekerja yang benar-benar berkualiti.

 Pengurusan sesebuah hotel yang baik adalah bergantung kepada kualiti perkerja sesebuah hotel tersebut. Maka, proses pengrekrutan dan penapisan perkerja perlu dilakukan sebelum mengambil seseorang berkerja. Kekurangan kemahiran dalam pengrekrutan menyebabkan matlamat untuk mendapatkan pekerja yang terbaik dalam industri hotel tidak tercapai. Dalam pengurusan sesebuah hotel kebiasaannnya akan menawarkan peluang pekerjaan dibahagian operasi. Bahagiaan ini merupakan nadi yang menentukan keuntungan, kelancaran operasi dan kepuasan pengguna.

Terdapat empat buah jabatan utama dalam bahagian operasi hotel iaitu jabatan pengemasan (housekeeping department),  jabatan dapur  (kitchen department) jabatan kauter hadapan (front office department) dan jabatan makanan dan minuman (food and beverage department). Antara skop tugas yang perlu dilakukan bagi bahagian operasi adalah seperti berikut: 

Jabatan Pengemasan (Housekeeping Department)

 • Membersihkan bilik air sehingga hilang kekotoran dan bau. 
 • Membuang sampah dan menggantikan plastik sampah yang baru. 
 • Menggantikan sarung cadar dengan sarung yang bersih. 
 • Menyusun atur kedudukan kerusi kepada kedudukan yang asal. 


 Jabatan Dapur (Kitchen Department)

 • Memastikan menu makanan yang dimasak sama seperti dalam jadual yang  dirancang. 
 • Menyediakan makanan yang bersih dan berkualiti.
 • Menghidangkan makanan mengikut masa yang telah ditetapkan. 
 • Memastikan bahan mentah yang diperolehi dari pembekal hotel.


Jabatan Kaunter Hadapan (Front Office Department)

 •  Membantu pelanggan dalam membuat pemilihan bilik yang sesuai. 
 • Menjelaskan kemudahan yang disediakan oleh pihak hotel.
 • Memastikan bilik sedia untuk dijual. 
 • Memastikan pelanggan check-in dan check-out tepat pada waktu yang   ditetapkan. 


Jabatan Makanan dan Minuman (Food and Beverage Department)

 • Menyambut tetamu yang hadir di restoran hotel dengan baik.
 • Memastikan makanan cukup dan disusun dengan rapi.
 • Mengemas meja apabila tetamu selesai makan.
 • Mengambil pesanan bagi tetamu yang ingin menu selain dari pakej yang ditawarkan. Sehubungan dengan itu, kerjaya dalam perhotelan amat luas terutama bagi graduan yang sedang mencari peluang pekerjaan. Industri hospitaliti dan pelancongan yang semakin berkembang dengan pesat kini memerlukan individu yang berkaliber dan berpotensi dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan. Justeru, kerjaya dalam perhotelan amat baik terutama untuk mendapat pengalaman dan membentuk jati diri dalam kemahiran-kemahiran tertentu bersesuaian dengan bidang kerja yang diminta.

Isnin, 30 Mac 2015

Status Makanan Halal di HotelHotel merupakan tempat yang sering kali menjadi tumpuan ramai pengunjung yang datangnya daripada latar belakang berbeza.  Pengunjung yang singgah ke hotel bukan sekadar mahu menginap di hotel yang dipilih tetapi pada masa yang sama akan menikmati makanan yang disediakan oleh pihak hotel yang sememangnya berkelas tinggi.

Namun, dewasa ini kita melihat berlaku masalah dalam isu berkaitan status halal hotel sekaligus menimbulkan keraguan dikalangan pengunjung yang beragama Islam. Hal ini kerana, makanan merupakan nadi bagi orang mukmin dan ia secara langsung berkait rapat dengan ibadah yang dilakukan untuk mencapai redha yang Esa. 

Setiap orang mukmin diperintahkan Allah SWT untuk sentiasa menggunakan bahan-bahan yang halal dan berkualiti (mengandung gizi dan vitamin yang cukup). Kedua-dua aspek ini penting bagi memastikan kesihatan jasmani dan rohani yang terbentuk adalah hasil dari sumber yang halal dan diredhai oleh Allah SWT. Hal ini dengan jelas Allah SWT telah berfirman yang bermaksud:

                                                             
http://www.moroccoworldnews.com/2014/08/136427/halal-food-to-reach-1-6-trillion-by-2018-report/

Penggunaan bahan yang haram meskipun secara lahiriyah berkualiti dan bergaya akan membentuk perilaku dan akhlak yang buruk baik bagi individu, keluarga serta masyarakat. Oleh itu, kita dilarang mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan dalam Islam. Sebaliknya, kita juga dilarang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, kerana penghalalan dan pengharaman merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, tidak semua orang boleh menetapkannya. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah    halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai       orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang       Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepad Nya.”

                                                                                                        (Surah al-Maaidah :87-88)


Takrifan sebenar makanan halal bukan hanya terbatas kepada bahan asas yang digunakan dalam menghasilkan produk akhir semata-mata. Ia mengcakupi konsep yang lebih luas iaitu bermula daripada peringkat awal sehinggalah produk itu sedia untuk dimakan. Ia juga memberikan penekanan kepada aspek kebersihan dalam keseluruhan makanan tersebut merangkumi penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan dan pengangkutan. Makanan tersebut mestilah diasingkan dengan mana-mana makanan yang tidak halal.http://halalfocus.net/uk-worlds-largest-halal-food-festival-launches-in-london/

Bagi mengenalpasti status kehalalan yang diiktiraf untuk sesebuah hotel dan resort di Malaysia, pihak berkuasa seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menyenaraikan nama-nama hotel dan resort yang mendapat pengiiktirafan sijil halal khusus untuk pengendalian makanan dan minuman di bahagian dapur dan restoran. Melalui kaedah ini, pengguna dapat mengetahui tempoh sah sijil yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Berikut merupakan laman sesawang Portal Rasmi Halal Malaysia yang menyenaraikan nama-nama hotel yang telah mendapat pengiktirafan halal http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/senarai-hotel/241-carian-direktori-hotelNamun, terdapat tiga aspek utama yang wajar diberi perhatian oleh pihak berkuasa iaitu dari segi persepsi pengurusan makanan halal di hotel, penyediaan bahan dalam masakan dan sumber bekalan makanan yang diperolehi. Hal ini supaya, pihak hotel tidak memandang ringan akan prosedur yang melayakkan mereka mendapat sijil halal.

Dalam memelihara konsep halal, pihak hotel seharusnya menggunakan takrifan halal mengikut perintah perihal dagangan iaitu makanan atau apa jua yang melibatkan penyediaan makanan seperti berikut :

a. Bukan terdiri dari binatang yang diharamkan makan oleh umat islam atau yang tidak disembelih         mengikut hukum syarak.
b. Bukan najis mengikut syarak
c. Diproses dan alat yang suci dari najis mengikut syarak
d. Diproses berasingan dari mana-mana perkara di atas.
e. Tidak terkandung bahan-bahan yang terlarang seperti alkohol dan arak.


Dalam satu riwayat disampaikan Ibn Mardawaihi daripada Ibn Abbas bahawa seorang sahabat Rasulullah, Saad Ibn Abu Waqqas memohon Baginda memohon kepada Allah supaya apa sahaja doa disampaikannya kepada Allah SWT, supaya dikabulkan. Rasulullah bersabda yang maksudnya: 

“Wahai Saad! Perbaikilah makanan engkau, nescaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan, yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, sesungguhnya seorang lelaki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari. Barang siapa di antara hamba Allah yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram dan riba, maka api lebih baik baginya.”

Sejajar dengan riwayat di atas, ia menunjukkan bagaimana Islam sangat menitikberatkan umatnya agar menjauhi makanan haram dan makanan daripada sumber haram. Hadis ini menerangkan bahawa doa dan amal kita ada kaitan dengan sumber makanan yang masuk ke dalam sistem badan kita. Sekiranya makanan itu haram, maka amalnya tidak diterima selama empat puluh hari.

Kesimpulannya, status makanan halal ini sebenarnya adalah satu perkara yang amat penting kerana ia melibatkan proses awal penyediaan makanan kepada pelanggan. Sekiranya proses yang digunakan bercampur baur dengan perkara haram ia secara tidak langsung akan memberikan kesan buruk kepada makanan tersebut. Hal akan menjejaskan banyak perkara rohaniah seseorang muslim termasuk sifat dan amalannya. Justeru, pihak pengurusan hotel perlu telus dalam mengendalikan makanan dan minuman supaya sumber yang diperolehi bertepatan dengan hukum syarak. 

Ahad, 22 Mac 2015

Hotel Islami 

Entri kali ini adalah berkisar mengenai industri perhotelan. Hotel berasal daripada perkataan Perancis yang berkembang pesat sejajar dengan pertumbuhan sektor pelancongan. Sektor perhotelan merupakan salah satu komponen penting industri pelancongan dan ianya menyediakan kemudahan penginapan dan perkhidmatan makanan dan minuman kepada pelancong. Kebanyakan hotel-hotel 4 dan 5 bintang yang beroperasi di pusat-pusat pelancongan utama negara kurang mengambil berat isu halal dan kemudahan yang perlu disediakan kepada pelanggan Muslim. Kebiasaanya hotel 4 dan 5 bintang menyediakan bar yang menyediakan makanan dan minuman beralkohol kepada pelanggan. Justeru, status operasi hotel sebegini akan menyebabkan sijil halal yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah was-was akan kehalalannya. Oleh itu, industri hotel di Malaysia perlu membuat perubahan bagi menyediakan kemudahan dan fasiliti yang mesra pelanggan Muslim. Pengikitirafan negara-negara luar terhadap Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang moderat memberi kelebihan kepada pengusaha-pengusaha hotel untuk mendirikan sebuah hotel yang berkonsepkan patuh syariah.

Kebanyakan hotel patuh syariah yang beroperasi di negara Timur Tengah mempunyai pelbagai versi dari segi amalan pengurusan dan perniagaan. Hotel yang tidak menyediakan minuman keras juga layak di kategorikan sebagai hotel patuh syariah walaupun tidak mematuhi peraturanperaturan lain yang digariskan oleh syarak. Ada juga yang berpendapat untuk melayakkan sesebuah hotel dikategorikan sebagai hotel patuh syariah perlu ada peraturan yang ketat dari segi pergaulan bebas di hotel. Di samping itu, hotel ini juga menyediakan restoran khusus tetamu perempuan sahaja dan begitu juga perkhidmatan-perkhidmatan lain yang menyediakan staf perempuan untuk melayan tetamu perempuan sahaja. Oleh kerana tiada piawaian yang ditetapkan oleh pihak industri ke atas hotel patuh syariah ini maka terdapat sedikit kecelaruan dari segi operasi dan pengurusan hotel tersebut.


Di Malaysia, terdapat beberapa hotel yang cuba menerapkan nilai-nilai Islam dalam menyediakan produk dan perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan Muslim. Sebagai contohnya, Kumpulan Hotel De Palma yang dimiliki oleh PKNS menyediakan pelbagai pelbagai perkhidmatan yang bercirikan mesra pelanggan Muslim. Perkhidmatan seperti pakej seminar hotel adalah bercirikan Islam dengan menyediakan buah kurma dan kismis semasa seminar, perkhidmatan imam dan tazkirah semasa tempoh penginapan tetamu di hotel tersebut. Hotel ini juga telah memamerkan tanda logo halal di laman sesawang dan menyatakan ianya adalah pelopor hotel patuh syariah dalam negara. Perubahan yang dilakukan oleh pengurusan kumpulan hotel De Palma dalam mengetengahkan konsep hotel patuh shariah patut dipuji dan diberi sokongan sepenuhnya. Sekurang-kurangnya, konsep hotel yang bercirikan Islam memberi alternatif penginapan kepada pelanggan Muslim yang kurang selesa untuk menginap di hotel-hotel mewah.

Sebagai kesimpulan, bagi memenuhi permintaan dan kehendak pasaran ini, industri pelancongan perlu mengetengahkan produk baru iaitu hotel patuh shariah yang akan memenuhi keperluan segmen pasaran ini. Konsep hotel patuh shariah perlu diperluaskan dan dimajukan dengan lebih agresif terutama dengan mempromosikannya ke peringkat antarabangsa mahupun tempatan..

Ahad, 15 Mac 2015

Keperluan Musafir Dalam Industri Hospitaliti Islam
 

Umat Islam diperkenalkan industri hospitaliti pada hal hospitaliti Islam telah diajarkan oleh baginda Rasul s.a.w. Namun begitu kita lebih menerima industri hospitaliti dari Barat. Mahu tak mahu umat Islam terpaksa akur dengan perkembangan ini.

Bagi memenuhi keperluan musafir yang datang melancong dari dalam dan  luar negara maka industri hospitaliti Islam diwujudkan dengan membina hotel atau motel yang berkonsepkan syariah seperti menyediakan bilik mandi yang tertutup, ruang sukan yang tertutup, bilik-bilik tidur yang disediakan peralatan untuk mengerjakan solat dan sebagainya. Kesemua ini memerlukan modal. Maka mereka sebagai tetamu dikenakan bayaran yang berpatutan untuk menginap.

Industri hospitaliti Islam amat berbeza dari insustri hospitaliti Barat yang lebih menekankan kepada keuntungan kebendaan semata-mata tanpa mengambil perhatian kepada peraturan syariat seperti menutup aurat, tidak ada unsur judi dan arak, tidak ada unsur yang melekakan seperti muzik dan nyanyian. 

Penekanan industri hospitaliti Islam adalah untuk memenuhi keperluan musafir yang dianggap sebagai pelancong yang memerlukan tempat untuk tidur dan beristirehat. Oleh itu, aspek keselesaan amat penting yang merangkumi keluasan bilik tidur, ruang solat, sejadah, makanan halal, serta rancangan televisyen yang bersesuaian.

Kepentingan hospitaliti Islam dalam memenuhi keperluan musafir adalah sebagai  alternatif kepada umat Islam untuk berkunjung ke pusat-pusat pelancongan dengan tidak berasa was-was akan kemudahan yang disediakan seperti cara lazim yang sedia ada. Para musafir yang datang akan dilayan dengan baik berdasarkan kepada syariah Islam. Melalui pendekatan toleransi dah tatatertib yang baik akan menarik musafir yang bukan beragama Islam tertarik dengan cara Islam.